Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Vedtægter

Vedtægt

for

Gjellerup Kirkegård – Herning Søndre provsti – Herning kommune – Viborg stift.

 

 1.                                            Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

 

§ 1.

Kirkegården ejes af Gjellerup Kirke og bestyres af Gjellerup sogns menighedsråd.

 

§ 2.

Stk. 1. Kirkegårdens drift og tilsyn forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Stk. 1. Kirkegårdskontoret fører kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Stk. 2. En gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kirkegårdskort og protokoludskrifter og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.

Stk. 3. En ajourført Pdf-fil af protokollen skal sammen med kort over kirkegården forevises ved det årlige syn.

 

 1.                                                            Gravsteder.

 

§ 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse

 

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

 

§ 6.

Stk. 1. På et erhvervet gravsted udsteder kirkegårdskontoret et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes nyt gravstedsbrev.

 

§ 7.

Stk. 1. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

       a) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

       b) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på anden særlig måde var knyttet

 til sognet.

c) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken.

Stk. 2. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den valgte gravplads.

Stk. 3. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 4. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Større gravsteder kan kun udlægges med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 5. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter fredningstidens udløb skal imødekommes, med mindre en af menighedsrådet godkendt reguleringsplan er til hinder herfor.

 

 

Stk. 6. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål indtil det dobbelte af fredningsperioden kan kun ske på den betingelse, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse godkendes af stiftsøvrigheden.

 

§ 8.

Ved kistebegravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges med det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 9.

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den førstkommende 1. januar.

 

§ 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med kirkegårdudvalgets samtykke.

 

§ 11.

Stk. 1. Såfremt gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom i rimelig tid før brugsperiodens udløb.

Stk. 2. Såfremt en sådan henvendelse ikke sker, retter kirkegårdskontoret i passende tid før brugsperiodens udløb henvendelse til indehaveren med påmindelse om en eventuel fornyelse og orienterer om gældende regler for fornyelse, rettigheder og pligter ved hjemfald.

 

Nedlæggelse og regulering

 

§ 12.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 0B, række 13, kan ikke erhverves.

Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 0D, række 01, og med følgende numre: 012,013,014,016, kan ikke erhverves.

Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 0D, række 02, og med følgende numre: 021,022,023,024, kan ikke erhverves.

Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 0D, række 10, kan ikke erhverves. 

Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 05 og 10, kan ikke erhverves.

Gravsteder i disse områder, som er i drift, kan fornyes.

 

 

Gravstedernes indhegning

 

§ 13.

Stk. 1. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Bestemmelserne for gravstedernes indhegning fremgår af vedtægterne for de enkelte afsnit på kirkegården.

 

Gravstedernes beplantning

 

§ 14.

Stk. 1. Gravstedsindehavere må med hensyn til gravstedernes udsmykning og beplantning underordne sig de bestemmelser, som kirkegårdsudvalget / menighedsrådet fastsætter for de pågældende afsnit af kirkegården.

Stk. 2. Hvis bestående beplantninger ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 3. Bestående beplantninger, herunder træer af skønhedsværdi for kirkegårdens helhed må ikke uden kirkegårdsudvalgets tilladelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

Gravminder

 

§ 15.

Stk. 1. Gravmindernes opstilling må indordne sig gældende bestemmelser for kirkegårdens afdelinger.

Stk. 2. Gravminder kan være forarbejdet ikke blot i sten, men også af træ, jern eller andet materiale. Deres form bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken ikke er anvendt.

 

Stk. 3. Kirkegårdsudvalget / menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende – bl.a. fotos og plastmaterialer. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalget afgørelse kan indankes for stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at monumentet kan tåle en belastning i form af et træk/skub på 35 kg øverst på monumentet uden at vælte.

Stk. 5. Registrerede gravminder må ikke fjernes fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til lov nr. 269 af 25. marts 2014 om folkekirkens bygninger og kirkegårde kapitel IV. Kirkegården sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. Hvor en flytning er nødvendig, anbringes gravmindet på et andet passende sted på kirkegården.

Stk. 6. På kirkegårdsudvalgets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 7. Vedligeholdelse og istandsættelser af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegåden, påhviler menighedsrådet.  

 

Gravstedernes vedligeholdelse

 

§ 16.

Stk. 1. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har tillige ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkegårdudvalget at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirke-gårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den til enhver tid gældende takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne må ikke anvendes til begravelse før udløbet af fredningsperioden.

Stk. 6. Gravstedsindehaver er, såfremt der anvendes grus, pligtig til at anvende hvidligt grus med kornstørrelse 3/7 efter kirkegårdskontorets anvisning.

Stk. 7. Ved jordsætning vil kirkegårdsudvalget straks underrette gravstedsindehaver og foretage en genopretning. Faktura på arbejdet vil blive fremsendt, såfremt der ikke er betalt herfor med oplæg i stiftsmidlerne.

 

§ 17.

Kirkegården har intet ansvar for skader - på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne – forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 18.

Stk. 1. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i det til enhver tid gældende takstblad.

Stk. 2. Vedligeholdelsespligten af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle et beløb, som er fastsat i gældende takstblad, for vedligeholdelse i gældende fredningstid for gravstedet.

Stk. 3. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer eller nogen anden ved kirken eller kirkegården ansat person at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af én til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

 

§ 19.

Stk. 1. Fredningstiden, den tid hvori en grav skal henligge urørt, er for kistegrave 30 år. Dog er fredningstiden 15 år for kistegrave for børn i alderen 0 til 2 år.

 

§ 20.

Stk. 1. En gravplads for en voksen skal være 1,5 m x 3,0 m, hvor dette er muligt. – Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m. jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 21.

Anvendes metal- eller hårdttræskister, skal gravstedsretten være erhvervet for mindst 2 fredningsperioder, for hvilke der skal indbetales for vedligeholdelse til kirkens kapital.

 

§ 22.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

 

§ 23.

Stk. 1. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 15 år.

 

§ 24.

Stk. 1. Et urnegravsted skal være 1,5 m x 1,5 m, hvor dette er muligt. – Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningstiden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 25.

Anvendes en askeurne af et materiale, der må antages ikke at gå til grunde i løbet af gældende fredningstid, kan kirkegårdsudvalget i sådanne tilfælde fastsætte en længere fredningstid end den normale og dermed en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 26.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de gældende bestemmelser.

 

Øvrige bestemmelser

§ 27.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted alle dage - dog ikke 1. juledag,

1. påskedag og 1. pinsedag.

§ 28.

De nærmere regler for kirkegårdens forskellige afdelinger fremgår af særskilte vedtægter, hvori de specifikke bestemmelser for afdelingen er beskrevet.

 

 1.                                                       Ordensbestemmelser

 

§ 29.

 1. Kirkegården er åben hele døgnet.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde må kun udføres efter nærmere aftale med kirkegårdslederen.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
 5. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 6. Kirkegårdens diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens tilladelse.
 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 12. Ukrudstbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for grusbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 14. Der må ikke anvendes lyskæder i nogen form på urne og kistegravsteder.

 

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen er Stillingsmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og tillige at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

 1. Takster

 

§ 30.

Taksterne for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse m.v. af gravsteder på Gjellerup Kirkegård fremgår af det for Herning Provsti til enhver tid gældende takstblad med medfølgende vejledning.

Takstbladet justeres årligt pr. 1. januar hvad angår prissætning samt andre bestemmelser. 

 

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 19. december 2017.

 

Vedtaget i Gjellerup menighedsråd den 11. oktober 2018

 

 

 

Ane Marie Mortensen

Menighedsrådets formand

 

Godkendt af Herning Provstiudvalg den 30.10.2018

 

 

Kirsten Braad Thyssen

Provst